Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου

Προγράμματα επιμόρφωσης για 8.000 εκπαιδευτικούς της Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β’ επιπέδου). Η επιμόρφωση αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την επιμόρφωση Α’ επιπέδου, που υλοποιήθηκε α )στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» του μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ) και β) στο πλαίσιο της Πράξης ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση” του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ II και αφορούσαν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των ΤΠΕ.

Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου είναι 96 ώρες, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξαχθούν από το Μάρτιο 2008 έως το Νοέμβριο 2008 σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου (Κ.Σ.Ε.) σε όλη τη χώρα.

Συνοπτικά, τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου περιλαμβάνουν:

1. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ.

2. Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.

3. Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι Επιτροπές Επιμόρφωσης έχουν την ευθύνη της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην περιοχή ευθύνης τους. Οι αρμοδιότητές τους είναι ιδίως όσες ορίζονται με την παρούσα και όσες καθορίσει ειδικότερα με απόφασή της, η Κεντρικής Επιτροπής Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου (Κ.Ε.Ε.Β.ΕΠ.). Γενικά για την περιοχή ευθύνης της, σε συνεργασία με το Π.Ι. και το Ε.Α.Ι.Τ.Υ., υπό την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπ.Ε.Π.Θ., κάθε Ε.Ε.:

α) αναλαμβάνουν την αρχική ενημέρωση και τη συνεχή παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία ένταξής τους στα επιμορφωτικά προγράμματα B΄ επιπέδου

β) επεξεργάζονται τις αιτήσεις τους και φροντίζουν για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης των εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης

γ) εισηγούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στην περιοχή ευθύνης τους και ενημερώνουν τους υπευθύνους των ΚΣΕ για τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κατά την υλοποίηση της επιμόρφωσης

δ) αναλαμβάνουν την προετοιμασία, συντήρηση και διατήρηση των τοπικών μητρώων Βοηθών Επιμορφωτών, ενημερώνοντας παράλληλα όλους τους εμπλεκόμενους στην περιοχή αρμοδιότητας

ε) εγκρίνουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την υλοποίηση των προγραμμάτων που απαρτίζονται από 12 έως 15 μέλη

στ) παρακολουθούν και αξιολογούν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης B΄ επιπέδου (με επιτόπιες επισκέψεις στα ΚΣΕ, μέσω του MIS της Πράξης κλπ)

ζ) παραλαμβάνουν και διανέμουν το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα προγράμματα επιμόρφωσης

η) ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τις διαδικασίες πιστοποίησης Β’

επιπέδου

θ) υποστηρίζουν την ομαλή διενέργεια διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων που τους αναθέτει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.

ι) παρέχουν υλικό και υποστήριξη στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς

ια) φροντίζουν για τη συλλογή και τον πρωτογενή έλεγχο φακέλων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων επιμόρφωσης

ιβ) αναλαμβάνουν θέματα που αφορούν στην πιστοποίηση. Πιο συγκεκριμένα:

- Αναλαμβάνουν τη συνεχή ενημέρωση των Διευθύνσεων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης για τα στάδια των διαδικασιών πιστοποίησης και λειτουργούν ως φορείς πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

- Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντονίζουν τη διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, μέσω των σχολικών μονάδων, για τις προγραμματισμένες πιστοποιήσεις σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις).

- Επιλαμβάνονται των περιπτώσεων εμφάνισης προβλημάτων λόγω ελλιπών ή ανεπίκαιρων στοιχείων των εκπαιδευτικών που αιτούνται να πιστοποιηθούν, καθώς και εκπαιδευτικών που δεν επιμορφώθηκαν και τα στοιχεία τους δεν έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα (MIS) του έργου. Η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω εφαρμογής που θα διατεθεί από τον Τεχνικό και Επιστημονικό Σύμβουλο (ΕΑΙΤΥ) και στην οποία θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση μόνο τα μέλη των Ε.Ε.

- Αναλαμβάνουν την διάθεση των βεβαιώσεων πιστοποίησης, τις οποίες παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, προς τους δικαιούχους εκπαιδευτικούς στην περιοχή ευθύνης τους.

- Αναλαμβάνουν την παραλαβή, τον έλεγχο και τη διαβίβαση των δικαιολογητικών που υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι για ιδιαίτερους λόγους απουσίαζαν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της δοκιμασίας στην οποία όφειλαν να συμμετέχουν.

Οι λεπτομερείς διαδικασίες που θα υιοθετηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα κοινοποιηθούν στις Ε.Ε. από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ / Υπ.Ε.Π.Θ.

Πρόγραμμα Σπουδών_ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ_ΚΣΕ Πρόγραμμα Σπουδών_ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ_ΚΣΕ

Πρόκειται για το Γενικό Μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) που θα ακολουθηθεί από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

 

Πρόγραμμα Σπουδών_ΕΙΔΙΚΟ_ΜΕΡΟΣ_ΠΕ60/70_ΚΣΕ

Πρόκειται για το Ειδικό Μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) που θα ακολουθηθεί από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ60/70.