ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση.

1.1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης - Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 

2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

 2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση: Συμπεριφορισμός, Γνωστικός κονστρουκτιβισμός, Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις μάθησης. Επιπτώσεις των θεωρήσεων αυτών στην οργάνωση διδακτικών καταστάσεων. Ρόλος των ΤΠΕ.

2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική και δημιουργία πλαισίου εκπαιδευτικών σεναρίων-δραστηριοτήτων-διδακτικού υλικού με τη διαμεσολάβηση των ΤΠΕ όπως: ομαδοσυνεργατική μάθηση, μέθοδος σχεδίου δράσης (project) και επίλυση προβλημάτων (problem solving)

2.3 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης.
 

 

3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

3.1 Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων, ως μέσο επικοινωνίας και ως «χώρος» δημοσίευσης έργων. Αξιοπιστία πληροφοριών, copyright και ορθή χρήση πληροφοριών.

3.2 Αξιοποίηση - αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.

3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με χρήση του διαδικτύου.

3.4 Δημιουργία Μαθησιακού υλικού Πολυμέσων και Υπερμέσων.

3.5 Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS): Γνωριμία και χρήση.

3.6 Ομογενοποίηση βασικών γνώσεων λογισμικού γενικής χρήσης ( επεξεργαστών κειμένου - λογιστικών φύλλων - λογισμικών παρουσίασης)- Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης.

4. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού


4.1 Βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους
4.2 Προβληματική και κριτήρια αξιολόγησης, πλαίσιο ένταξης και καταλληλότητας εκπαιδευτικού λογισμικού
4.3 Συνοπτική παρουσίαση, υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού (Λογισμικό ΥΠΕΠΘ και ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό Ανοιχτού κώδικα)